Online plannen
absolute logo

Privacybeleid

 

Privacybeleid
 

1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Absolute@work bv (Onledebeekstraat 15, 8800 Roeselare (België) - KBO: 0840.926.652) en op Absolute@construct bv (Onledebeekstraat 15, 8800 Roeselare (België) - KBO: 0840.926.454). 

Absolute@work en Absolute@construct (samen: “Absolute Jobs”, “wij”, “ons” of “onze onderneming”) zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit waarbinnen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen zij worden beschouwd als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van onze onderneming. 

1.2 Wij stellen alles in het werk om persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).

1.3 Gelieve de onderstaande informatie te volgen. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

 • Ik ben een website bezoeker
 • Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt 
 • Ik ben een sollicitant 

 

2. Wat wordt gedekt door deze privacy verklaring?

2.1 Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitoefenen, wanneer u gebruik maakt van onze website en de daarop aangeboden formulieren of toepassingen, of wanneer u via onze website solliciteert voor vacatures, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie of vragen.

2.2 Wanneer wij verwijzen naar “de website”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: www.absolutejobs.be

2.3 De website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op door ons verzamelde gegevens.  

Wanneer u links op de website aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de privacy verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook of op LinkedIn bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook resp. LinkedIn verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen - op een compleet geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen 

cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Cookie Policy LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Privacy policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?banner=accept).

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?  

3.1 Ik ben een websitebezoeker.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden naar algemene contactadressen of via online formulieren;
 • het aanbieden van online diensten (bv. het aanmaken van een account om online te solliciteren voor vacatures op de website);
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de website.
   

3.2  Ik ben een contactpersoon (contactpersonen van) een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van naleving van regelgeving inzake uitzendarbeid en terbeschikkingstelling;
 • klanten- en leveranciersbeheer;
 • beheer van andere zakelijke contacten;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
 • de goede organisatie van onze diensten en werkzaamheden;
 • direct marketing; 
 • publicitaire doeleinden;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • toegangscontrole;
 • veiligheid.
   

3.3 Ik ben een sollicitant.

3.3.1 Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registreren van uw sollicitatie voor een vacature als uitzendkracht gepubliceerd op onze website (via het contactformulier, via het sollicitatieformulier of via het formulier “spontaan solliciteren”). Indien uw sollicitatie leidt tot het begin van een selectieprocedure, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aanmaken en/of op punt stellen van uw profiel, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving en tewerkstelling als uitzendkracht. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (“assessment”) omvatten. 

3.3.2 Via onze website kan u tevens een account aanmaken zodat uw persoonlijke gegevens automatisch worden ingevuld telkens wanneer u ingelogd bent en solliciteert voor vacatures op onze website. Op deze manier proberen wij uw sollicitatie te vergemakkelijken, en vermijdt u telkens opnieuw uw persoonlijke informatie te moeten invullen.

3.3.4 In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden

 

4. De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

4.1Ik ben een websitebezoeker

4.1.1 Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.  

4.1.2 Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 

4.2 Ik ben een contactpersoon (contactpersonen van) een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

4.2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer, etc. In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

4.2.2 Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. specifieke direct marketing  of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

4.3  Ik ben een sollicitant

4.3.1 De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang, i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt (of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang). Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang. 

 

5. Welke rechten heeft u? 

5.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 1. inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te vragen voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen;
 2. te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 4. uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken(voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 5. uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst), en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen;
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.
 7. U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kan u contact met ons opnemen (zie hieronder) of klikken op de uitschrijfknop in elk van die communicaties. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

5.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u ons een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen door een e-mail te verzenden aan privacy@absolutejobs.be.

U kunt dit e-mail adres eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be).

 

6. Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?  

6.1 Ik ben een websitebezoeker.

6.1.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze website en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier invultop de website. 

6.1.2 Deze website kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze websites teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

6.2 Ik ben een contactpersoon (contactpersonen van) een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

6.2.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

6.2.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren, door online formulieren in te vullen, ...), omdat anderen die aan ons geven (bijv. uw werkgever of derden-dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek (zoals de benoeming als bestuurder van een vennootschap). Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons. 

6.2.3 Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

6.3 Ik ben een sollicitant.

6.3.1 Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons bezorgt.

 

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

7.1 Ik ben een websitebezoeker.

7.1.1 De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, hebben betrekking op de volgende specifieke diensten: 

 • Contactformulier
  Via de website kan u contact met ons opnemen indien u een job zoekt of interesse hebt in een specifieke vacature, indien u een beroep wil doen op de diensten van Absolute Jobs, of om meer informatie te bekomen, uw vragen te stellen of advies te ontvangen. In het kader van dit contactformulier verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, onderwerp en uw boodschap.
   
 • Nieuwsbrieven
  U kunt via deze website uw e-mailadres opgeven om via elektronische weg op de hoogte te blijven van vacatures en van nieuws en updates die aansluiten bij uw professionele interesses door het ontvangen van onze nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in de nieuwsbrieven. Wij zullen voor de verzending van nieuwsbrieven steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 
   
 • Sollicitatieformulier
  Via de website kan u solliciteren voor specifieke vacatures via het sollicitatieformulier. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: voornaam, naam, geslacht, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer en uw CV. 
   
 • Registratie als sollicitant
  Via onze website kan u een account aanmaken als sollicitant. Wij verwerken in dit verband uw inlog gegevens (e-mail adres en paswoord), en de volgende persoonlijke informatie: voornaam, achternaam, geslacht, adres, land, telefoonnummer en uw CV.  
   
 • Spontaan solliciteren
  U kunt via onze website spontaan solliciteren. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: voornaam, naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, CV, land en uw omschrijving van uw ideale job. 
   

7.1.2 Deze website kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de website teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookiesdie wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

7.2 Ik ben een contactpersoon (contactpersonen van) een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

7.2.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen, kunnen onder andere omvatten:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), telefoonnummer, land van verblijf, ...);
 • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, browser type, cookie identificeerders, ...);
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, ’...);
 • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, ...);
 • tewerkstelling en opleidingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, huidige verantwoordelijkheden, projecten, kwalificaties, trainingen, werkrooster, ...);
 • gegevens over de diensten waarop u een beroep doet;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie. 

7.3 Ik ben een sollicitant

Zoals hierboven vermeld, kunt u solliciteren via onze website via verschillende kanalen: via het contactformulier, voor een specifieke vacature via het sollicitatieformulier of wanneer u ingelogd bent, of via de functie “spontaan solliciteren”.   

Ik het kader van onze rekruterings- en selectieprocedure kan de verwerking van persoonsgegevens verder omvatten:

 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, hobby’s en interesses,...);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt;
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

 

8. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?  

8.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen en onze filialen, of aan derde partijen die diensten verlenen aan ons en die redelijkerwijs toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • onze klanten;
 • assessment centra; 
 • externe dienstleveranciers en onderaannemers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke en technische diensten; 
 • ICT-dienstverleners;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten, boekhouders of consultants van de onderneming).
   

Indien onze onderneming een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere onderneming, kan uw informatie worden doorgegevens aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars.

8.2 Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

 

9. Welke cookies gebruiken we en hoe kunt u ze beheren? 

9.1 Deze website gebruikt Cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze website bezoekt.

Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten ons toe deze website te verbeteren. Met uw toestemming kunnen ze ook worden gebruikt om de inhoud van deze website te personaliseren op basis van uw voorafgaand surfgedrag en om statistieken te verzamelen om deze website te verbeteren.

U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

9.2 Soorten Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen volgende soorten cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden: 

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om uw login- en paswoordgegevens te onthouden, zodat u niet telkens opnieuw dient in te loggen, uw taalvoorkeur op te slaan en andere bepaalde voorkeuren vast te houden. 

Cookies voor website analyse

Absolute Jobs maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Alphabet (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Absolute Jobs te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Absolute Jobs en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com of LinkedIn.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen (cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ - Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ - Cookie Policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy - Privacybeleid LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?banner=accept - Privacybeleid YouTube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl).

9.3 Beheren en blokkeren van cookies

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome 
> Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
> Cookie instellingen in Microsoft Edge
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Apple Safari 

 

10. Zijn uw persoonsgegevens beschermd?  

10.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsledenom ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controlesom de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is (paswoorden, digitale certificaten);
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van fire walls, versleuteling en anti virus software;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om de toegang te verweren tot onze bedrijfsruimten.
   

10.2 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 

11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

11.1 Ik ben een websitebezoeker. 

11.1.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijkvoor de hierboven beschreven doeleinden.

11.1.2 Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op onze website bewaard voor een periode van 5 jaar. 

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.2 Ik ben een contactpersoon, een leverancier, een klant, een potentiële klant of eender welke andere persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten.

11.2.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijkvoor de hierboven beschreven doeleinden.

11.2.2 Als algemene regel worden bestanden in het kader van onze activiteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (bijv. contracten, briefwisseling etc.) bewaard voor een periode van 10 jaarvanaf het einde van de contractuele relatie. 

11.2.3 E-mail verkeer wordt in principe gedurende 1 jaar bewaard op onze server en gedurende 1 jaar in back-up.  

11.2.4 Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.3 Ik ben een sollicitant.

11.3.1 We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven besproken worden.

 

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

12.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevensen die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

12.2 In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

13. Hoe contact met ons opnemen?

13.1 Wij hopen dat deze Privacy Verklaring u helpt te begrijpen, en u meer vertrouwd maakt met, de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar privacy@absolutejobs.be; of
 • te telefoneren naar 0(032) 79 19 95 ; of
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar: Departement Privacy, Onledebeekstraat 15, B-8800 Roeselare.

 

14. Wijzigingen aan deze privacy verklaring.

14.1 Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere aanpassing die we doen aan deze Privacy Verklaring in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen. 

Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken en uw persoonsgegevens nog aan het verwerken zijn, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacy Verklaring.

 

 

Ben je op zoek naar een job als recruiter of office manager in de uitzendsector? Word dan uitzendconsulent of leidinggevende in jouw regio. Solliciteer nu.