Online plannen
absolute logo

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van  werknemers ten behoeve van gebruikers, gepubliceerd in het Staatsblad 20 augustus 1987, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

 2. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten geschiedt onder de bijzondere voorwaarden overeengekomen bij de aanvraag en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

3. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14 juli 1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen. Het is de gebruiker dus enkel toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

4. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 6 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

5. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode van 135 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbureau, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 30% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden aan prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst van het uitzendbureau, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft.  De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht :

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;
 • Het laten ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor);
 • Het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;
 • Het afsluiten van een opleidingsovereenkomst met de uitzendkracht (o.a. een IBO-overeenkomst);
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn, verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn in de zin van art. 11 van het Wetboek van Vennootschappen, dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, op eenzelfde adres gevestigd zijn of op eenzelfde adres een vestiging hebben.

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

 • De door het uitzendbureau geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking werd gesteld aan de gebruiker;
 • De kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbureau werd voorgesteld aan de gebruiker. 

Wordt verstaan onder jaarloon van de uitzendkracht :

 • Indien de uitzendkracht reeds bij de gebruiker heeft gewerkt : het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92
 • Indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet bij de gebruiker heeft gewerkt : het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

6. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt worden aan de overeengekomen coëfficiënt doorgefactureerd aan de gebruiker. De gebruiker zal tevens het uitzendbureau vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden ten gevolge van het niet correct doorgeven van alle noodzakelijke informatie.

7. In de gevallen het uitzendkantoor een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing kan aanvragen voor uitzendkrachten die worden tewerkgesteld in ploeg- of nachtarbeid (waarbij de uitzendkrachten een premie ontvangen van resp. 2% en 12% bruto uurloon) dient de gebruiker ervoor in te staan dat voldaan is aan alle bepalingen en voorwaarden volgens art. 275/5§§1 en 2 WIB92.Middels ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de aanvraag van deze lastenverlaging.

De gebruiker dient steeds op eerste verzoek van het uitzendkantoor (tijdens alsook na het einde van de samenwerking) alle nodige stukken en bewijs voor te leggen dat voldaan is aan de voorwaarden om dergelijke vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing te bekomen. Onder meer volgende documenten kunnen bij de gebruiker worden opgevraagd: arbeidsreglement, werkroosters, ondernemingscao’s of sectorale cao’s die in ploeg- en nachtarbeid voorzien, tijdsregistratiesystemen, bewijs van uitbetaling ploeg- en nachtpremies, checkinatwork-verklaringen,…

De gebruiker zal het uitzendkantoor onmiddellijk verwittigen indien niet langer is voldaan aan de bepalingen en voorwaarden volgens art. 275/5§§1 en 2 WIB92.

Mocht blijken dat niet werd voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing of de gebruiker het uitzendkantoor niet onmiddellijk heeft verwittigd van wijzigingen waardoor aan de voorwaarden en bepalingen van art. 275/5&&1 en 2 WIB niet langer is voldaan, kan het uitzendkantoor alle schade of boetes verhalen op de gebruiker.

8. De gebruiker draagt als enige de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt de gebruiker, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

9. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van haar uitzendmedewerkers.

10. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen.

11. Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat de gebruiker, overeenkomstig  artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, in voor de toepassing van de bepalingen der wetgeving inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op dezelfde voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.

12. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 6 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Los van deze informatieplicht dient de gebruiker steeds in te staan voor eventuele looncorrecties tijdens of na het einde van de terbeschikkingstelling, die aan dezelfde coëfficiënt worden doorgerekend zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.

13. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de vaste medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne.  Ingevolge art. 2 van het KB van 19 februari 1997 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten, is de gebruiker verplicht om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan het uitzendbureau een nauwkeurige omschrijving te geven van de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken  van de in te nemen arbeidspost. De gebruiker dient in de voorziene gevallen de werkpostfiche in te vullen en voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker aan het uitzendbureau over te maken. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden (meer bepaald in de beschrijving van de werkpost). De gebruiker dient elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur mee te delen aan het uitzendbureau.

De gebruiker draagt conform artikel 5, 4° van KB 19 februari 1997 de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.

14. De gebruiker draagt de burgerlijke verantwoordelijkheid voorzien bij artikel 1384 §3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

Het uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.  Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan.

Het invorderen van de kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, maaltijden benut in het bedrijfsresaturant,  (on)geoorloofde aankopen, verkeersboetes enz... zal steeds zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau kan niet worden aangesproken voor dergelijke kosten.

M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert.

15. Wanneer een uitzendkracht betrokken is bij een arbeidsongeval zal de gebruiker, na alle vereiste dringende maatregelen te hebben getroffen, het uitzendbureau onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsverklaring, bij gebreke waarvan de gebruiker aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade door diens verzuim veroorzaakt.

De gebruiker is vrijgesteld van deze verplichting op voorwaarde dat er sprake is van een licht ongeval in de zin van artikel 1, 4° KB 12 maart 2003 en voor zover het ongeval werd geregistreerd in het register van interventies in het kader van eerste hulp (zoals bepaald in artikel I.5-6, §3 van de Codex over het welzijn op het werk). Zelfs bij een licht arbeidsongeval dient het uitzendkantoor in elk geval onmiddellijk te worden verwittigd.

Bovendien zal de preventiedienst van de gebruiker bij een ernstig arbeidsongeval conform de Codex over het welzijn op het werk een ongevallenverslag opmaken, aangevuld door een actieplan van de gebruiker zelf en dat verslag binnen de vijf dagen na het ongeval voorleggen aan het uitzendbureau. Na voorlegging en eventuele aanvulling door het uitzendbureau zal de gebruiker dit verslag binnen een termijn van maximaal 10 dagen na het ongeval doorsturen naar de inspecteur van de administratie “toezicht op de wetgeving Welzijn op het werk”.

16. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

17. De ondertekening van de periodieke aangiften houdt een erkenning in van de juistheid van de gegevens die er op voorkomen en van de bevredigende uitvoering van het werk door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekening van zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk of anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

18. De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden werd voldaan.

Bij gebrek aan door de gebruiker doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch) gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren/voorziene contract.

Alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen,… waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, worden eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden. Elke looncorrectie waar de uitzendkracht tijdens of na diens tewerkstelling bij de gebruiker recht op heeft, ongeacht de reden van de correctie en ongeacht de eventuele aansprakelijkheid van een der partijen, wordt aan de gebruiker gefactureerd aan de overeengekomen coëfficiënt.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen,…) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker. Vervoerskosten, feestdagen, eerste volledige dag ziekte, nettopremies en pensioenpremies worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst eveneens aan dezelfde coëfficiënt gefactureerd.

De kosten voor DIMONA/E-kost worden doorgerekend aan de gebruiker zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt.

De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief, evenals de kostenposten die zijn opgenomen in de overeenkomst die de coëfficiënten en/of het tarief bepalen, kan door het uitzendbureau eenzijdig worden verhoogd in geval van:

 • Een stijging van de directe of indirecte patronale lasten;
 • alle mogelijke andere objectieve factoren die de werkelijke loonkost bepalen of de werkingskosten van het uitzendbureau doen stijgen;
 • extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan het uitzendbureau die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.


Het tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.

Alle eventuele wettelijk toegekende subsidies, lastenverlagingen, vrijstellingen, tegemoetkomingen, premies,… worden steeds verrekend met de overeengekomen coëfficiënt en komen bijgevolg enkel toe aan het uitzendkantoor. De gebruiker kan geen aanspraak maken op betaling van dergelijke vergoedingen, gezien deze in het overeengekomen tarief zijn verrekend, ongeacht de datum van toekenning of uitbetaling.

19. De facturen van het uitzendbureau zijn contant betaalbaar bij ontvangst, netto, zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur tegen de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit 12% op de verschuldigde factuurbedragen, met een minimum van 85,00 euro en een maximum van 5.000,00 euro. 


Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen - ook de niet vervallen facturen - worden onmiddellijk opeisbaar bij wanbetaling van één enkele factuur, alsook bij tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker (bv. RSZ-dagvaardingen, gerechtelijke reorganisatie,…).

20. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of deze algemene voorwaarden niet naleeft, alsook in geval van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan worden aangesproken tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken. 

21. Alle factuurprotesten dienen aan het uitzendbureau te worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Er wordt geen rekening gehouden met klachten die buiten deze termijn worden overgemaakt of klachten die niet concreet gemotiveerd zijn.

22. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het uitzendbureau. Van zodra het uitzendbureau prestaties levert in het kader van haar opdracht, gaat de gebruiker ermee akkoord dat diens persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden (vb. aanmaken van een klantendatabase, verzending van facturen, nazien van de solvabiliteit,…). Het uitzendbureau gaat hierbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verkregen informatie en doet de nodige inspanningen ter bescherming en beveiliging van de bekomen gegevens. De door de gebruiker verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door het uitzendbureau aangeboden dienstverlening. De contactgegevens van de gebruiker kunnen enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overgemaakt worden aan derden voor marketingdoeleinden.  De gebruiker kan steeds kosteloos om inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing.

23. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

Ben je op zoek naar een job als recruiter of office manager in de uitzendsector? Word dan uitzendconsulent of leidinggevende in jouw regio. Solliciteer nu.