Absolute Jobs. We go the extra

warunki i zasady

1) Niniejsze ogólne warunki zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 87 r., opublikowaną w belgijskim Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 87 r., dotyczącą pracy tymczasowej, pracy tymczasowej i udostępniania pracowników użytkownikom, w tym obowiązujących układów zbiorowych NLC i PC 322 pracy tymczasowej.

Delegowanie pracowników tymczasowych odbywa się na warunkach szczególnych uzgodnionych w chwili składania zamówienia oraz na warunkach ogólnych określonych poniżej, które stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej i które zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1987 r. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków muszą być uzgodnione na piśmie.

3) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, które podaje przy sporządzaniu umowy oraz, w przypadkach określonych przez prawo, za uzyskanie wymaganych zezwoleń. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów dekretu królewskiego nr 225 z dnia 15 grudnia 1983 r. dotyczącego nadgodzin. Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA obciąża użytkownika odpowiedzialnością, ponieważ jest on informowany o faktycznej wydajności a posteriori, dopiero po zakończeniu pracy. Użytkownik musi przekazać dane DIMONA do Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA przed rozpoczęciem każdej transmisji.

Zgodnie z CAO nr 38c z dnia 14 lipca 1999 r. agencja pracy tymczasowej nie może traktować kandydatów w sposób dyskryminujący; w związku z tym użytkownik może w swoim zgłoszeniu sformułować jedynie kryteria dotyczące stanowiska.

5) Niniejsze ogólne warunki - w szczególności art. 6 - obowiązują również w momencie, gdy użytkownik powierza wniosek agencji pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej przedstawia kandydata użytkownikowi.

6) W przypadku przedwczesnej rekrutacji: Jeżeli użytkownik nawiąże stosunek pracy z pracownikiem tymczasowym na to samo lub inne stanowisko przed upływem minimalnego okresu 125 dni roboczych przepracowanych w ramach oddelegowania, bez interwencji agencji pracy tymczasowej, użytkownik wypłaca agencji pracy tymczasowej, tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę, kwotę równą 35% rocznego wynagrodzenia brutto danego pracownika tymczasowego, chyba że w potwierdzeniu zlecenia ustalono inaczej. Opłata ta jest płatna w gotówce. W przypadku braku ważnej oferty lub umowy, minimalny okres pracy w pełnym wymiarze godzin wynosi sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia proporcjonalnie w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Powyższe odszkodowanie jest ryczałtowo ustalane na podstawie wzajemnego porozumienia pomiędzy użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej, zgodnie z którym szkoda poniesiona przez agencję pracy tymczasowej, w tym koszty, jakie użytkownik musiałby ponieść w związku z poszukiwaniem, wyborem i kontrolą pracownika o takich samych kwalifikacjach, jak również utrata zysku, odpowiadają tej kwocie, bez uszczerbku dla prawa agencji pracy tymczasowej do wykazania, że poniesiona przez niego szkoda przekracza powyższą rekompensatę. Użytkownik jest również winien tę zapłatę, jeżeli po zakończeniu udostępnienia pracownik tymczasowy nawiązał stosunek pracy z użytkownikiem, o ile między pierwszym dniem udostępnienia a pierwszym dniem stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym upłynęło mniej niż 125 dni roboczych. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego poinformowania agencji pracy tymczasowej z wyprzedzeniem o zamiarze nawiązania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym.

Zawierając stosunek pracy z pracownikiem tymczasowym:

* Użytkownik zawierający umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym

* oddanie danego pracownika tymczasowego do dyspozycji użytkownika przez osobę trzecią (w tym przez inną agencję pracy tymczasowej)

* Zawarcie umowy o budowę z pracownikiem tymczasowym lub z osobą trzecią, która w tym celu zatrudniła pracownika tymczasowego.

* Zawarcie umowy szkoleniowej, w ramach której pracownik tymczasowy jest szkolony w przedsiębiorstwie użytkownika (w tym umowy IBO).

* Nawiązanie stosunku pracy przez pracownika czasowego i osobę trzecią, w ramach którego użytkownik i osoba trzecia należą do tej samej grupy, są spółką dominującą lub zależną od siebie nawzajem lub są spółkami powiązanymi lub stowarzyszonymi, zgodnie z Tytułem II, Rozdział II Kodeksu spółek.

Pracownik tymczasowy jest definiowany jako pracownik tymczasowy:

* Pracownik tymczasowy wybrany przez agencję pracy tymczasowej, który został oddany do dyspozycji użytkownika na podstawie umowy o pracę czasową.

* Potencjalny pracownik tymczasowy, który został przedstawiony użytkownikowi przez agencję pracy tymczasowej.

* Termin "wynagrodzenie roczne" odnosi się do rocznego wynagrodzenia pracownika tymczasowego:

* Jeżeli pracownik tymczasowy przepracował już wcześniej: ostatnio obowiązujące wynagrodzenie godzinowe x średnia tygodniowa liczba godzin pracy obowiązująca w sektorze użytkownika x 4,33 x 13,92

* Jeżeli potencjalny pracownik tymczasowy nie pracował jeszcze na danym stanowisku: wynagrodzenie użytkownika na danym stanowisku (przynajmniej z wagą komputera użytkownika) x średnia tygodniowa liczba godzin pracy użytkownika w danym sektorze x 4,33 x 13,92.

7) W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy bez wcześniejszego rozwiązania: Zgodnie z art. 1226 i nast. kodeksu cywilnego użytkownik, który jednostronnie i przedwcześnie rozwiązuje umowę, wypłaca agencji pracy tymczasowej zryczałtowane odszkodowanie w wysokości równej sumie faktur, które agencja pracy tymczasowej sporządziłaby, gdyby umowa została wykonana w całości, przy czym minimalna kwota wynosi 125 euro na dzień kalendarzowy. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika nałożonych na niego obowiązków prawnych lub w przypadku błędnych informacji dostarczonych przez użytkownika w momencie zawarcia umowy, co pociąga za sobą nieważność lub niemożność wykonania umowy, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości opłaty rekrutacyjnej przewidzianej w art. 6, jeżeli nie upłynęło jeszcze 125 dni roboczych, a ponadto kwoty faktur, które agencja pracy tymczasowej sporządziłaby, gdyby umowa została wykonana w całości, przy czym minimalna kwota wynosi 125 euro na dzień kalendarzowy. Agencja pracy tymczasowej zastrzega sobie jednak prawo do dochodzenia wyższych odszkodowań, o ile jest w stanie udowodnić rozmiar szkody.

8) Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego, najlepiej na piśmie, przekazania agencji pracy tymczasowej wszelkich niezbędnych informacji i ewentualnych zmian na początku i w trakcie trwania umowy. Nie będąc wyczerpującym, z pewnością będzie to miało miejsce w przyszłości: w odniesieniu do powodów odwołania się do pracy tymczasowej i obecności lub braku delegacji związków zawodowych; w odniesieniu do warunków wynagradzania pracowników stałych, w tym premii i różnych świadczeń, które są zwyczajowo stosowane w przedsiębiorstwie użytkownika, jak również zasad przydzielania; w odniesieniu do działalności, stanowiska pracy, wymaganych kwalifikacji zawodowych, wyników oceny ryzyka, nadzoru medycznego i środków ochrony osobistej; dotyczące możliwych sytuacji strajku lub lokautu lub innych form czasowego bezrobocia, w którym to przypadku użytkownik musi poinformować agencję pracy tymczasowej z wyprzedzeniem i w terminach ustawowych; dotyczące wszelkich wypadków przy pracy; dotyczące funkcjonowania Dimony, w odniesieniu do których należy udzielić wszelkich informacji przed rozpoczęciem delegowania pracownika czasowego; dotyczące spóźnionej obecności lub nieobecności pracownika czasowego, dotyczące urlopów pogodowych; dotyczące nieodnowienia zlecenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z niedostarczenia tych informacji (na czas), nieodpowiednio lub nieprawidłowo. Wszelkie korekty, spóźnione powiadomienia i/lub koszty z tego wynikające będą skutkowały dodatkowymi fakturami dla użytkownika.

9) Użytkownik odpowiada za prawidłowe stosowanie motywów i terminów pracy tymczasowej; w ramach tych motywów, w przypadkach przewidzianych przez prawo, powinien on, w przypadkach przewidzianych prawem, udzielić niezbędnych zezwoleń i powiadomień w związku z zatrudnieniem pracowników czasowych.

10) Agencja pracy tymczasowej w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieobecności i/lub spóźnionej obecności swoich pracowników tymczasowych.

11) Użytkownik nie może korzystać z usług agencji pracy tymczasowej w przypadku czasowego bezrobocia, strajku lub lokautu w jego przedsiębiorstwie. W takich przypadkach użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie agencję pracy tymczasowej. Obowiązkowe wycofanie pracownika czasowego w takich przypadkach nie stanowi podstawy do wypłaty odszkodowania przez agencję pracy tymczasowej na rzecz użytkownika.

12) Przez cały okres zatrudnienia pracownika czasowego u użytkownika, pracownik czasowy jest odpowiedzialny, zgodnie z artykułem 19 ustawy z dnia 24 lipca 1987 r., za stosowanie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1987 r. o regulacji i ochronie pracy obowiązujących w miejscu zatrudnienia. Wynika z tego, że użytkownik musi traktować pracowników tymczasowych w taki sam sposób jak swoich stałych pracowników, w tym w odniesieniu do czasu pracy, skrócenia czasu pracy, rekompensat, przerw, dni świątecznych, pracy w niedziele, pracy w porze nocnej, dobra pracownika tymczasowego w pracy itd.

13) Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 1987 r. pracownicy tymczasowi mają prawo do takiego samego wynagrodzenia brutto, włącznie z indeksacją i podwyżkami konwencjonalnymi, składkami (włącznie ze składkami emerytalnymi), kuponami na posiłki i innymi składnikami wynagrodzenia, jak gdyby zostały one przejęte na stałe przez użytkownika. Na podstawie artykułu 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, użytkownik musi przekazać te dane dotyczące wynagrodzenia do agencji pracy tymczasowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z nieudzielenia tych informacji (na czas), niekompletnie lub nieprawidłowo. Wszelkie korekty i koszty z tego tytułu będą skutkowały dodatkowymi fakturami dla użytkownika.

14) Pracownik tymczasowy korzysta z takiego samego poziomu ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak wszyscy inni pracownicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 dekretu królewskiego z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników tymczasowych, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć agencji pracy tymczasowej dokładny opis wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz szczególnych cech pracy, która ma być wykonywana. Ponadto wynik analizy ryzyka musi być zawarty w arkuszu stanowiska pracy, który musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za użytkownika i wysłany przed rozpoczęciem zlecenia. Użytkownik zobowiązuje się nie nakładać na udostępnionego mu pracownika tymczasowego żadnych innych zadań niż te, które zaproponował w chwili składania wniosku. O ile agencja pracy tymczasowej nie wyraziła wcześniej wyraźnej zgody:

-W szczególności nie może zlecać mu manipulowania maszynami, aparaturą, pojazdami, towarami, transportem lub obróbką wartości lub gotówką w celu ich pobrania, którymi mogą być;

-Pracownik tymczasowy może wykonywać jedynie normalne czynności, z wyłączeniem pracy chronionej specjalnymi przepisami, a mianowicie pracy niezdrowej lub niebezpiecznej. Gdy tylko praca wykonywana jest na wysokości, klient musi zapewnić bardziej rygorystyczne środki ostrożności, tj. odpowiednie środki zapobiegawcze, szkolenia, analiza ryzyka, ....

Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność (zgodnie z artykułem 5, 4° Dekretu Królewskiego 19/02/1997) za dostarczenie odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, jak również za sprzątanie, naprawę i konserwację w normalnym, gotowym do użycia stanie, nawet jeśli z agencją pracy tymczasowej została zawarta inna umowa handlowa o jej dostarczenie.

15) Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną przewidzianą w art. 1384 §3 Kodeksu cywilnego. W związku z tym tylko on jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego.

Zaleca się umieszczenie "klauzuli o zatrudnieniu tymczasowym" w ubezpieczeniu użytkownika od odpowiedzialności cywilnej.

Agencja pracy tymczasowej nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikowi tymczasowemu w trakcie i w wyniku jego zatrudnienia u użytkownika. Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej nie obejmuje również uszkodzeń, utraty, kradzieży lub zaginięcia sprzętu, pieniędzy lub towarów powierzonych pracownikowi tymczasowemu. Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej w związku z wyborem pracowników tymczasowych nie może być nigdy odwoływana, jeżeli użytkownik sam dokonuje wyboru potencjalnych pracowników tymczasowych.

Agencja pracy tymczasowej nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek pożyczki lub zaliczki w naturze lub w gotówce, które użytkownik może przyznać pracownikowi tymczasowemu.

Pobieranie kosztów wynikających z korzystania z telefonu do celów prywatnych, posiłków używanych w mesie, legalnych zakupów itp..... odbędzie się bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.

16) W razie wypadku przy pracy, którego ofiarą uległ pracownik czasowy, użytkownik, po podjęciu wszelkich niezbędnych pilnych środków, niezwłocznie informuje o tym biuro pośrednictwa pracy i udziela wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia wypadku. Jakiekolwiek opóźnienie lub brak powiadomienia o okolicznościach wypadku obciąża bezpośrednio użytkownika.

Ponadto w razie poważnego wypadku przy pracy służba prewencyjna użytkownika sporządzi protokół z wypadku zgodnie z Kodeksem, tytuł I, rozdział III, art. 26 § 4, uzupełniony planem działania sporządzonym przez samego użytkownika i w ciągu ośmiu dni od wypadku przedłoży go osobie odpowiedzialnej za Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA. Po złożeniu i ewentualnym uzupełnieniu przez Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA, użytkownik przekaże ten raport w maksymalnym terminie 10 dni po wypadku inspektorowi administracji "nadzór nad przepisami dotyczącymi opieki społecznej w miejscu pracy".

17) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot podpisanej umowy z klientem i (nadzór nad) zwrotem wypełnionych i podpisanych stanów wykonania. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł powoływać się na brak podpisu ze szkodą dla agencji pracy tymczasowej, a agencja pracy tymczasowej wystawi użytkownikowi fakturę za faktyczne wykonanie pracy przez pracownika tymczasowego, z minimalnym uzgodnionym w umowie wykonaniem.

(18) Podpis użytkownika na deklaracjach okresowych oznacza uznanie dokładności zawartych w nich danych oraz zadowalającego wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. Użytkownik złoży oświadczenie o ważności podpisu osób wyznaczonych lub upoważnionych przez niego do pełnienia funkcji

nie może go zakwestionować. Agencja pracy tymczasowej nie powinna zatem sprawdzać ważności upoważnienia do podpisywania. Przy automatycznym przetwarzaniu wydajności, użytkownik zawsze zgadza się na takie dane wydajnościowe jak

są one przekazywane do agencji pracy tymczasowej w sposób automatyczny lub elektroniczny, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędy w zautomatyzowanej wysyłce.

19) Fakturowanie jest wystawiane na podstawie wyników osiągniętych w stanie, o którym mowa powyżej oraz na podstawie uzgodnionej ceny. Ceny są powiązane ze wskaźnikiem cen detalicznych. O ile nie podano inaczej, pierwotnie uzgodniona cena fakturowania zostanie pomnożona dla usług specjalnych (praca w godzinach nadliczbowych, praca w systemie zmianowym, praca w nocy, niedziele i święta itp. Każdy rozpoczęty kwartał jest płatny w całości. Użytkownik zawsze będzie obciążony opłatą w wysokości co najmniej 4 godzin dziennie. Koszty DIMONA za przepracowaną godzinę obciążają użytkownika bez zastosowania tego współczynnika.

 

20) Faktury od agencji pracy tymczasowej płatne są w gotówce w momencie otrzymania faktury, netto, bez rabatu. W przypadku braku płatności po otrzymaniu, naliczona kwota automatycznie i bez uprzedniego powiadomienia o zwłoce, daje odsetki w wysokości 12% w skali roku. Ponadto, z mocy prawa, odszkodowanie w wysokości 10% należnych kwot, z minimalną kwotą 150 euro i maksymalną kwotą 20.000 euro, jest należne w formie stałego odszkodowania uzgodnionego po zawiadomieniu o zwłoce listem poleconym. List przewozowy nie zawiera żadnych odchyleń i nie tworzy żadnych nowości. Pracownik tymczasowy nie jest upoważniony do pobierania naszych faktur. W przypadku zwłoki w płatności, czeku bez pokrycia, bankructwa, konkordatu lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które zagraża roszczeniom agencji pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy i/lub żądania wszystkich zaległych faktur (nawet jeśli nie wygasły) w ciągu 24 godzin od daty wysłania listu poleconego, przy czym użytkownikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania.

21) Wszystkie faktury wystawione przez agencję pracy tymczasowej są ostatecznie akceptowane przez użytkownika, jeśli nie zostaną zakwestionowane w ciągu 5 dni od ich otrzymania listem poleconym z podaniem przyczyn sporu.

22) W przypadku sporu i/lub braku zapłaty wyłączną jurysdykcję mają sądy okręgu sądowego w Brugii i/lub sąd gospodarczy w Ostendzie.

Umowa między stronami podlega prawu belgijskiemu.

zapisz się teraz do naszego newslettera